Need help with your order?
Contact Sales On

02 866 5400, 02 866 5560

เครื่องมือ Magic Wand นี้เอาไว้สำหรับเลือกพื้นที่ของภาพ หลังจากที่แล้ว คราวนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะทำอะไรกับส่วนที่เราเลือกนั้น เช่น ลบทิ้ง, ใส่สี, ใส่ Effect ก็ได้แล้วแต่เรา แต่เราจะมาลองใช้เครื่องมือนี้เปลี่ยนสีพื้นหลังให้กับนกดูครับ

ตัวอย่างการใช้งาน

1. ให้เราเปิดภาพที่เราต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังครับ

2. หลังจากที่เราเปิดภาพนกขึ้นมาแล้วให้เราเลือกเครื่องมือ Magic Wand Tool แล้วนำเอาเครื่องมือนั้น Click ไปที่พื้น Background สีเขียว จะได้ชิ้นงานขึ้นมาดังภาพ

3.หลังจากนั้นให้เราเลือกสีที่เราต้องการ (วิธีการเลือกสี ให้นำ Mouse ชี้ไปที่ Foreground Color แล้วเลือกสีที่เราต้องการ) ดังภาพ

5. หลังจากที่เราเลือกสีแล้ว (ในที่นี้ผมใช้สีฟ้านะครับ) แล้วทำการเทสีลงไปยังส่วนที่เราได้เลือกไว้ ตั้งแต่แรก ก็จะได้ผลลัพธ์ ดังภาพ

6. หลังจากนั้นให้เรายกเลิกเส้นปะ ไปที่เมนูบาร์ แล้วเลือก > Select > Deselect (คีย์ลัด Ctrl+D)

ผลลัพธ์ที่ได้