Need help with your order?
Contact Sales On

02 866 5400, 02 866 5560

เครื่องมือแรกนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกพื้นที่ ที่เป็นสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจตุรัส แล้วแต่เราจะใช้ Mouse บังคับ

ตัวอย่างการใช้งาน

1. ใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee สร้างกรอบล้อมรอบส่วนที่เราต้องการ จากนั้นใช้เครื่องมือ Move Tool ดึงส่วนที่เราต้องการไปในจุดที่เราต้องการได้เลยครับ

หลังจากย้ายแล้ว