ทูลบ็อกและปุ่มเครื่องมือต่างๆของ Photoshop 7 พร้อมทั้งเครื่องมือในแต่ละปุ่ม


เครื่องมือกลุ่ม Marquee


เครื่องมือกลุ่ม Lasso


เครื่องมือกลุ่ม Healing Brush


เครื่องมือกลุ่ม Stamp


เครื่องมือกลุ่ม Eraser


เครื่องมือกลุ่ม Blur


เครื่องมือกลุ่ม Path Selection


เครื่องมือกลุ่ม Pen


เครื่อมือกลุ่ม Notes


เครื่องมือกลุ่ม Slice


เครื่องมือกลุ่ม Brush


เครื่องมือกลุ่ม History Brush


เครื่องมือกลุ่ม Gradient


เครื่องมือกลุ่ม Dodge


เครื่องมือกลุ่ม Type


เครื่องมือกลุ่ม Rectangle


เครื่องมือกลุ่ม Eyedropper