Need help with your order?
Contact Sales On

02 866 5400, 02 866 5560
Image Size, Canvas Size

บางครั้งเราจำเป็นจะต้องมีการปรับปรับขนาดให้เล็กลง หรือใหญ่ขึ้น หรือต้องการเพิ่มขนาดของภาพ แต่ไม่ต้องให้ภาพที่สร้างขึ้นมีขนาดเปลี่ยนแปลงตาม คุณสามารถใช้คำสั่ง Image Size หรือ Canvas Size นี้ได้...

  • Images Size คำสั่งสำหรับลดหรือเพิ่มขนาดของภาพหรือตัวอักษร ทำให้ภาพภายในถูกลดหรือขยายตาม ดูภาพประกอบ    ภาพเริ่มมีขนาด 227 * 83 ... ภาพหลังใช้คำสั่ง Image Size ปรับเลือก 100*37 ... จะเห็นว่าขนาดของตัวอักษรจะเล็กตามลง

  • Canvas Size คำสั่งสำหรับลดหรือเพิ่มขนาดของภาพ แต่ไม่ทำให้ภาพภายในถูกลดหรือขยายตาม ดูภาพประกอบ    ภาพเริ่มมีขนาด 227 * 83 ... ภาพหลังใช้คำสั่ง Image Size ปรับเลือก 100*37 ... จะเห็นว่าขนาดของตัวอักษรไม่เล็กลง