Need help with your order?
Contact Sales On

02 866 5400, 02 866 5560

" ราคาประหยัด มีเว็บได้ สะดวกสบาย จริงๆ."

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ทำได้โดยการโอน เงินสด หรือเช็คเงินสด เข้าบัญชีออมทรัพย์ :

1. ชำระโดยการเข้าธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด ประเภทออมทรัพย์

  เลขที่บัญชี 019-2-83704-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพรานนก

ชื่อบัญชี นพรัตน์ ทองวัชรวรารัฐ ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 019-2-66060-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพรานนก
เลขที่บัญชี 159-0-85656-1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามแยกไฟฉาย

และให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยเขียน ชื่อโดเมน มาที่ 0-2411-2082 หรือ สแกนใบโอนเงินแล้วส่งทางอีเมล์ support@web2009.com เมื่อได้รับแฟกซ ์หรืออีเมล์ แล้วบริษัทจะเปิด Account ให้ภายใน 30 นาที

ในกรณีบริษัท ห้างร้าน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดเต็ม หลังจากนั้น ให้ส่งใบหักภาษี มาทางไปรษณีย์ตาม ที่อยู่

บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด.
223/139 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2866-5400, 0-2866-5560 โทร/แฟกซ์. 0-2411-2082

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3033196009

หลังจากบริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากท่านแล้วจะจัดส่งส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้แก่ท่าน


2. ชำระ Online ผ่านทาง บัตรเครดิต

ทางเรา มีบริการรับชำระทาง Online ผ่านทางบัตรเครดิต ( accept VISA, MASTER CARD ) ด้วยระบบ การเข้ารหัส 128 bit มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่จะได้รับ

©2005-2011. SIAM 2 DESIGN CO., LTD,. All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer